Национален план за акција за родова рамноправност 2007-2012

nacionalenplan

Жените во македонската економија

zenite_makedonskaekonomija

Македонски општествени вредности

makopste

Работењето на координаторите за еднакви можности за 2009 година

izvestaj_koordinatorite_ednakvi_moznosti

Застапеноста на половите и состојбата со семејното насилство

zastapenostanapolovite_semejno_nasilsto

Родовите прашања и прикажувањето и претставувањето на жените и мажите во програмите на радиодифузерите

rodoviprasanja

Барометар на еднакви можности

Capture