0

Shadow Report on the Implementation of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence in North Macedonia

Национален план за акција за родова рамноправност 2007-2012

nacionalenplan

Жените во македонската економија

zenite_makedonskaekonomija

Македонски општествени вредности

makopste

Работењето на координаторите за еднакви можности за 2009 година

izvestaj_koordinatorite_ednakvi_moznosti

Застапеноста на половите и состојбата со семејното насилство

zastapenostanapolovite_semejno_nasilsto

Родовите прашања и прикажувањето и претставувањето на жените и мажите во програмите на радиодифузерите

rodoviprasanja

Барометар на еднакви можности

Capture