Клучот за стаклената вратa: демистифицирање на причините за ниското учество на жените на пазарот на труд

staklenavrata

Анкета за работната сила, 2012

analizarabotnasila

Здравствена стратегија на Република Македонија 2020 сигурен, ефикасен и правичен здравствен систем

zdravstvanastrategija

Трошоци од семејно насилство врз жените во Република Македонија”

trocosi

Родово-буџетска анализа на социјалната заштита и активните политики за вработување во Република Македонија

rodovpbudzetska

Кон родово рамноправна Македонија

konrodova

Жените и мажите во Македонија

zenitemazite

Европа за жените

evropazazenite