Стратегија за родова еднаквост

strategija

Програма за работа на интер-ресорската консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите за 2014

interresorska

Национален акциски план

nacionalen_akciski

Методологија за родово одговорно буџетирање за органите на државната управа на централно ниво

 

Закон за еднакви можности на мажите и жените

zakonzaednakvi