0

Коалиција СЗПМЗ

szpm

http://coalition.org.mk/
Коалицијата „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“ се залага за заштита и почитување на основните човекови права на маргинализираните заедници, односно за остварување на еднаков пристап до здравствени, социјални и правни услуги Прочитај повеќе…

0

ЛезФем

ЛезФем

ЛезФем е лезбејско-феминистичка група создадена низ дружења и долги разговори на неколку девојки кои се препознаваат себеси како лезбејки, политички лезбејки, феминистки. Прочитај повеќе…

0

Мрежа за заштита од дискриминација

мрежазазаштита

Мрежата за заштита од дискриминација има за цел да развива стратегиско застапување во случаи на дискриминација преку поднесување предмети пред Комисијатa за заштита од дискриминaција и пред домашните и меѓународните судови. Прочитај повеќе…

0

Национална мрежа против насилство врз жените и семејно насилство

nacionalnamreza

www.glasprotivnasilstvo.org.mk
Мрежата е формирана од страна на граѓански организации од Македонија кои работат на полето на превенција и справување со проблемот на насилство врз жените, вклучително и семејно насилство.
Прочитај повеќе…

0

Националниот совет за родова рамноправност

sozm

http://www.sozm.org.mk/
Националниот совет за родова рамноправност е мрежа во која членуваат над 100 локални женски организации од урбани и рурални средини. Организацијата е формирана во 1994, на иницијатива на 13 локални организации, и израсна во една од најголемите женски мрежи во Република Македонија Прочитај повеќе…

0

Организација на жени на град Скопје (ОЖС)

oszОЖС е невладина организација која работи во полето на промоција и заштита на женските права и која раководи со 24 часа отворена национална СОС линија за жртви на семејно насилство Прочитај повеќе…

0

Организација на жените на општина Свети Николе

opstinasvnikole

http://www.womsvetinikole.org.mk/
Организација на жените на општина Свети Николе е здружение на граѓани формирано врз основа на слободно здружување на граѓаните за остварување на нивните интереси и превземање на активности за подобрување на целокупната состојба пред се на жените во општеството, но и на децата и младите. Прочитај повеќе…

0

Организација на жените “Кумановка“

organizacija na zeni

http://www.zenskicentarku.org.mk
Превзема активности за унапредување на положбата на жената и младите во правниот систем на Р.М.преку активно вклучување на двата пола, преку едукација,обука и подршка.
Прочитај повеќе…

0

Реактор – Истражување во акција

реакторМКЛого

http://reactor.org.mk/
Реактор е непрофитна истражувачка организација [think-tank] посветена на поддржување на процесот на европска интеграција на Република Македонија, преку обезбедување навремени и релевантни истражувања, предлози за алтернативни политики основани на тие истражувања и активно работење со заедницата на политички актери. Прочитај повеќе…

0

Рурална Коалиција

ruralnakoalicija

www.rural.mk

Рурална Коалиција претставува неформална коалиција на 45 здруженија-членки кои што активно делуваат на подобрувањето на квалитетот на живот во руралните средини.

Прочитај повеќе…