0

Здружение за еднакви можности Семпер

www.semper.org.mk
Здружение  еднакви можности Семпер од Битола е основано  на 21.06.2002 година. Со одлука на Министреството за труд и социјална политика на Р.М  во Јули 2005 год. здружението  е внесено и  во регистерот на граѓански организации кои што работат на полето на социјална заштита.

Визија:СЕМПЕРе граѓанска организација која на национално и интернационално ниво во партнерство со сите граѓани во општеството и со силна координација напрофесионалнците од владиниот и граѓанскиот сектор успешно го промовираконцептот на живот без насилство, ја зголемува свеста за човековите права и

родовата еднаквост.

Мисија:Покренување иницијативи за еднаквиможности за учество на сите граѓани во сите сфери на општествениот живот, обезбедување на целосно уживање на сите човекови права, живот без насилство и елиминирање на секаков вид на дискриминација.

Мото: Живот без насилство и еднакви можности за сите.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Напишете коментар