0

Институтот за општествени и хуманистички науки

institut

http://www.isshs.edu.mk/mk/
Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје е непрофитна научно-истражувачка установа. Институтот спроведува истражувања на теми поврзани со политиките од областа на општеството, политичко-економската стварност, културата и родот.Институтот организира конференции, јавни дебати, симпозиуми и летни школи, а исто така и врши публикации на сопствените истражувања. Исто така, Институтот е акредитиран за организирање настава од втор циклус односно магистерски студии.

admin

Leave a Reply