0

Здружение за локален рурален развој

lokalen

http://www.zlrr.org.mk/mk/index_mk.html
Поддршка на граѓанските иницијативи (формални и неформални) и јавниот сектор во мобилизација на ресурсите насочени кон рурален развој на заедницата и зајакнување на маргинализираните, ранливи и социјално исклучени групи.

 Организацијата ги остварува следните цели и задачи:
-Поддршка во развојот на социјалните услуги, поддршка во развојот и заштитата на човековите и граѓански права на маргинализираните групи;
-Поддршка во развојот на капацитетите на граѓанските ( формални и неформални) иницијативи;
-Поддршка во развојот на оддржливи модели на учество на граѓаните во креирање на јавните политики.

admin

Leave a Reply