0

Националниот совет за родова рамноправност

sozm

http://www.sozm.org.mk/
Националниот совет за родова рамноправност е мрежа во која членуваат над 100 локални женски организации од урбани и рурални средини. Организацијата е формирана во 1994, на иницијатива на 13 локални организации, и израсна во една од најголемите женски мрежи во Република Македонија
Националниот совет за родова рамноправност е мрежа во која членуваат над 100 локални женски организации од урбани и рурални средини. Организацијата е формирана во 1994, на иницијатива на 13 локални организации, и израсна во една од најголемите женски мрежи во Република Македонија. Членки се жени од различна возраст, различни по социјално и образовно ниво, етничка припадност и религија. Организацијата се стреми кон постигнување на родова еднаквост, развоји мир.
Мисија на организацијата: промовирање на женските права како човекови права, елиминација на сите форми на дискриминацијата на жените, зголемување на учеството на жените во процесите на донесување одлуки на сите нивоа, подобрување на социо – економскиот статус на жените,  превенција на семејното насилство и заштита на жртвите на семејно насилство и градење на општество со еднакви можности.

admin

Leave a Reply