0

Организација на жените “Кумановка“

organizacija na zeni

http://www.zenskicentarku.org.mk
Превзема активности за унапредување на положбата на жената и младите во правниот систем на Р.М.преку активно вклучување на двата пола, преку едукација,обука и подршка.

    Главни области на делување се:

  • Граѓанско општество и демократизацијапромовирање на принципот на родова еднаквост;
  • Човекови права (обезбедување на бесплатна правна помош како и судско застапување на жртвите на семејно насилство,промовирање на меѓународните стандарди  за заштита на женските човекови права ).
  • Јавна политика и добро управување(зајакнување на капацитетите на жените и мажите во локалната самоуправа,политичките партии и релевантните НВОи ,преку клучни прашања од областа на човековитеправа,децентрализацијата,механизмите на споделување на власта и родовите концепти вомултикултурни средини и овозможување ефективна инклузија на малцинските права и правата на жените).
  • културни различности и дијалог О.Ж.“Кумановка“имплементира бројни проекти кои се комплементарни со мисијата на организацијата и преставу ваат надополнување на програмските активности.
  • О.Ж.“Кумановка“континуирано повеќе години работи на полето на обезбедување на граѓанско учество во процесите на креирање на политиките на локално ниво ,во рамки на програмата ,јавна политика и добро владеење.

admin

Leave a Reply